مشهد، کلاهدوز 47، نبش تورج 29، پلاک 119
05137232765
مشهد، کلاهدوز 47، نبش تورج 29
051-37232765

طبقه بندی شیرآلات از نظر مکانیزم و انرژی مورد نیاز جهت عملکرد آنها

شیرآلات صنعتی از نظر انرژی به کار رفته جهت به کار انداختن آنها به سه دسته کلی تقسیم میشوند:

  • شیرهای دستی
  • شیرهای با محرک الکتریکی، پنوماتیکی و یا هیدرولیکی
  • شیرهای اتوماتیک یا خودکار

 

شیرهای دستی

به شیرهایی که در آنها گشتاور مورد نیاز برای راه اندازی شیر توسط اپراتور انسانی تامین میشود شیر دستی مـیگوینـد. ایـن شـیرها عمدتا برای قطع و وصل جریان، کنترل دبی یا حجم سیال و انحراف جریان به کار میروند. شیرهایی که برای قطع و وصل جریان بـه کـار مـیرونـد مجاز نیستند برای کنترل جریان نیز به کار روند ولی شیرهای کنترل با در نظر گرفتن مساله ایجاد افت فشار زیادتر مجاز بـه اسـتفاده برای قطع و وصل هستند.

شیرهای دستی، بر حسب نوع حرکت قطعه متحرک در داخل شیر به چهار گروه تقسیم میشوند :

الف- شیرهای انسداد محوری: در این نوع شیرها جهت حرکت قطعه متحرک موازی جهت جریـان اسـت. شـیرهای بـشقابی و پیستونی از شیرهای متداول انسداد محوری هستند.

ب- شیرهای کشویی: قطعه متحرک همانند دریچه ای عمل کرده که در جهت عمود بر جریان حرکت است. شیرهای دروازهای از نوع شیرهای کشویی هستند.

ج- شیرهای گردان: قطعه متحرک را یک توپی یا صفحه دیسک تشکیل میدهد که این قطعه با چرخش حول محور ساقه شیر، باعث قطع جریان میشود. شیرهای توپی، بشقابی و پروانه ای ( شیر پروانه ای فلنج دار، شیر پروانه ای ویفری اهرمی، شیر پروانه ای ویفری گیربکس دار ) از شیرهای متداول گردان هستند

د- شیرهای بدنه انعطافی: در این نوع شیر قطعه متحرک با خم کردن بدنه انعطافی شیر باعث قطع جریان میشود. از شـیرهای متداول این طبقه میتوان شیرهای فشردنی و شیرهای دیافراگمی را نام برد.

برای انتخاب نوع شیرهای دستی توجه به دو عامل روش تنظیم جریان توسط قطعه متحرک (دیـسک) و نحـوه عبـور جریـان از درون شیر ضروری است. شیرهایی که برای قطع و وصل جریان به کار میروند در صورت بازشدگی کامل، افت فشار نا چیزی دارند و جریان به صورت مستقیم از درون شیر عبور میکند. شیرهای انسداد محوری به خاطر پر پیچ و خم بودن مسیر جریان دارای افت فشار بالایی بوده و کمتر بـه منظـور قطـع و وصـل استفاده میشوند. شیرهای کنترل بده برای تنظیم مقدار جریان به کار میروند. شیرهای انـسداد محـوری بـرای ایـن منظـور مناسـبند زیـرا مقـدار بازشدگی دهانه شیر را میتوان متناسب با حجم دبی مورد نظر تنظیم کرد. شیرهای گردان و نیز بدنـه انعطـافی از مکـانیزم کنتـرل جریـان خوبی برخوردارند. اما کنترل در محدوده معینی از دهانه شیر صورت میپذیرد.  شیر دروازهای که در آن دیسک دایرهای در درون نشیمن دایرهای شیر میلغزد، به دلیل ایجاد تلاطم و خلاء زایی به ویژه در زمـانی که شیر در حال بسته شدن باشد برای کنترل جریان به کار نمیرود.

 

شیرهای با محرک الکتریکی، پنوماتیکی و هیدرولیکی

شیرهای با محرک الکتریکی (شیرهای برقی) و شیرهای پنوماتیکی و هیدرولیکی، شیرهایی میباشند که بـرای بـهکـار انـداختن آنها، انرژی توسط نیروی انسان تامین نشده و انرژی از خارج سامانه اعمال میشود

 

شیرهای اتوماتیک

شیر های خودکار یا اتوماتیک  شیرهایی میباشند که برای عملکرد آنها انرژی لازم از خود سامانه (مانند انرژی موجود در خطوط لوله انتقال سیال) تامین میشود.  مانند شیرهای فشارشکن میراب ، شیرهای یک طرفه (دریچه ای ی، فنردار و … )، شیرهای کنترل سطح آب در مخازن و غیره.

ایـن شـیرها خـود بـه دو گـروه تقـسیم میشوند که عبارتند از:

الف – شیرهایی که انرژی سامانه مستقیما به شیر وارد میشود تا عمل مورد نظر را انجام بدهد مانند شیرهای یک طرفه معمولی، شیرهای شناور (فلوتر) کوچک و غیره.

ب – شیرهایی که انرژی سامانه به طور مستقیم برای به کار انداختن شیر کافی نیست و در نتیجه از سامانه پیلـوت بـرای تقویـت نیروی مورد نیاز شیر استفاده میشود. در این شیرها سامانه پیلوت مانند مغز شیر عمل میکند و شیر اصلی از فرمانهـایی کـه از سامانه پیلوت صادر میشود، تبعیت میکند، مانند شیرهای فشارشکن، شیرهای اطمینان پیلوتدار و شیرهای کنترل سطح آب در مخازن.

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

Cart
  • No products in the cart.